nif

Nytt brev fra styreleder Ketil Leteng til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner 13.11.13

Til Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, stortingsrepresentantene Gunnar Gundersen og Thor André Johnsen.

Kopi: Stortingsrepresentantene Knut Storberget, Anette Trettebergstuen, Tone Merete Sønsterud, Trygve Slagsvold Vedum, Karin Andersen, Adm. Dir. NHO Kristin Skogen Lund, regiondirektør NHO Innlandet Christl Kvam.

Næringsforum i Fjellregionen (Nif) er et interesseforum for næringslivet i de 8 kommunene Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga, Os, Røros og Holtålen, som er èn bo- og arbeidsregion.

NiF er svært forundret og overrasket over at regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer å stryke 75 millioner kroner til nytt bygg for helsearkiv på Tynset, samt å stryke 5,8 millioner kroner til Høgskolen i Sør-Trøndelag til et nytt bachelorstudium i arkivfag, som er nødvendig i forhold til den planlagte etableringen på Tynset.

Om Helsearkivet på Tynset ikke skulle bli realisert innebærer det store negative konsekvenser for næringslivet i hele regionen. På kort sikt betyr betyr det at de enkelte næringsaktørers innsats i forhold til planlegging, innvesteringer, forberedelser og posisjonering for kommende oppdrag har vært meningsløs.

På lengre sikt kan dette få en langt mer dramatisk effekt. Næringslivet i Fjellregionen lever i oljeskyggen, og tar i liten grad del i veksten i norsk økonomi som i hovedsak er relatert til olje og gassvirksomheten. Fjellregionen har et mangfoldig og kompetent næringsliv, men har store utfordringer med stagnasjon i befolkningsveksten, utfordringer med å fylle ledige stillinger i et næringsliv som ønsker vekst og utvikling, og vi ser at vi taper på stadig flere områder i forhold til «Olje og gass-Norge».

Helsearkivet og sentraldepotet på Tynset vil derfor være en mental «boost» for hele regionen, samt kunne bidra til å generere vekst og spin-offs i det eksisterende næringslivet og på den måten utvikle en bærekraftig, robust og attraktiv distriktsregion, helt i tråd med regjeringens uttalte intensjon.     

Vi kan ikke se at konsekvensutredningen som brukes som argument for endringene i budsjettforslaget er relevant. Ks1 utredningen, hvor det ble konkludert med at samling av sentraldepot med allerede vedtatt helsearkiv til Tynset var absolutt det beste utfra både et økonomisk og arkivfaglig ståsted var ferdig i 2011. Ks1 utredningen var også svært tydelig på det store behovet for et sentraldepot, jfr personvernhensyn etc. Derav kom vedtak om å bygge sammen sentraldepot og helsearkiv på Tynset høsten 2011. Ks2 prosessen som nå pågår og etter planen skal være ferdig til jul, er en kvalitetssikring av byggeprosjektet som er kommet frem i samspillkontrakten mellom Statsbygg og entreprenøren.

NiF vil på det sterkeste anmode om at 75 millioner til Helsearkiv på Tynset og 5,8 millioner til arkivfaglig utdanning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag tilbakeføres til budsjettforslaget.

Å stoppe dette løpet nå er et svært dårlig signal til næringslivet i Fjellregionen fra en regjering som gikk til valg på løfter om å legge til rette for et livskraftig næringsliv.

Med vennlig hilsen Ketil Leteng
Styreleder i Næringsforum i Fjellregionen (NiF)