nif

Næringforum engasjerer seg i arbeidet med å bevare Helsearkivet på statsbudsjettet

Etter at det på fredag ble kjent at bevilgningen til Helsearkivet på Tynset er strøket i forslag til statsbudsjett har det vært stor aktivitet på det politiske plan. Næringsforum er med som avsender på et brev fra regionensom i går gikk til Statsministeren, Kommunalministeren og samtlige stortingsrepresentanter. Her er brevet:

 

Statsminister Erna Solberg
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner
S
tortingsrepresentantene

                                                                                                     Tynset 10.11.2013

Vi viser til regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet, som nå er til behandling i Stortinget.

Regjeringen foreslår at det ikke bevilges 75 millioner kroner til nytt bygg for Norsk helsearkiv og Arkivverkets sentraldepot på Tynset. Det foreslås videre at det ikke bevilges 5,8 millioner kroner til Høgskolen i Sør-Trøndelag til et nytt bachelorstudium i arkivfag, som er nødvendig i forhold til den planlagte etableringen på Tynset.

I proposisjonen er disse endringene begrunnet med følgende:

«Regjeringen mener at det bør gjennomføres ekstern kvalitetssikring (KS2) av prosjektet før det tas stilling til eventuell oppstart.»

Disse forslagene er mottatt med stor undring og har skapt et voldsomt engasjement blant befolkningen i Tynset og alle de sju andre kommunene i Fjellregionen.

Vi har merket oss at regjeringspartienes stortingspolitikere fra Hedmark har uttalt at forslagene ikke skal tolkes som at regjeringen vil stoppe hele prosjektet, men at det er de økonomiske forutsetningene som skal kvalitetssikres.

Alle åtte ordførerne i Fjellregionen, fylkesrådsleder i Hedmark, leder i KS Hedmark og leder i Næringsforum i Fjellregionen med 140 av de største bedriftene i regionen som medlemmer, ber om at statsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren bekrefter at arkivene skal bygges på Tynset!

Den omtalte konsekvensutredningen pågår og vil etter det vi forstår være klar om kort tid. Parallelt med dette gjennomføres også annet planleggingsarbeid. Vi kan derfor ikke se noen grunn til at det opprinnelige budsjettforslaget ikke opprettholdes.

Det er helt nødvendig å komme i gang med de utdanningstilbud som det arbeides med blant annet ved Høyskolen i Sør-Trøndelag og lokalt i 2014 for å være forberedt på etableringen.

Fjellregionen lever i oljeskyggen. Helsearkivet og sentraldepotet vil kunne generere vekst og spin-offs i det eksisterende næringslivet og bidra til å utvikle en robust og attraktiv distriktsregion, helt i tråd med regjeringens intensjon.

Vi krever derfor at regjeringen og Stortinget sørger for å fjerne all tvil om etableringen av arkivene på Tynset og sørger for nødvendige budsjettmidler i 2014.

Vennlig hilsen

Bersvend Salbu          Hans Vintervold          Jan Håvard Refsethås           Norvald Illevold

Egil Eide                     Svein Borkhus            Ragnhild Aashaug                  Arnfinn Nergård


Per Gunnar Sveen                 Ketil Leteng                                                    Dag Rønning
Fylkesrådsleder                      Leder Næringsforum i Fjellregionen              Leder KS Hedmark