nif

Nyttige ressurspersoner til bedriftene!

25.04.06

Nord-Østerdal bedriftsforening og Lederforum i Fjellregionen har laget en strategi for næringsutvikling i regionen, kalt " Vilje til Vekst". Som ett av tiltakene satser vi nå sammen med Innovasjon Norge for at bedriftene i Fjellregionen kan knytte til seg nyttige ressurspersoner, som hjelper bedriften med utviklingsplaner/-prosjekter, for ny vekst.

Flere bedrifter i regionen har signalisert behov for samtalepartner eller rådgiver, som sammen med ledelsen avdekker muligheter, definerer og gjennomfører nyskapingsprosjekter som genererer ny vekst. Flere ønsker å få tilført slik "lederstøtte" som bidrar i strategisk viktige spørsmål.

Nord-Østerdal bedriftsforening og Lederforum i Fjellregionen har laget en strategi for næringsutvikling i regionen, kalt " Vilje til Vekst" (mer informasjon om dette er vedlagt)

Som ett av tiltakene satser vi nå sammen med Innovasjon Norge for at bedriftene i Fjellregionen kan knytte til seg nyttige ressurspersoner, som hjelper bedriften med utviklingsplaner / -prosjekter, for ny vekst.

Målet er at 10 av regionens bedrifter har knyttet til seg en lik ressursperson i løpet av 2006-2007

 1. Bedriften bestemmer selv hvilken ressursperson du vil knytte til deg. Dersom man trenger hjelp til å finne rett person / kompetanse hjelper vi gjerne med det.
 2. Bedriften bestemmer selv hvilken type vekstprosjekter dette vil dreie seg om. Eksempler kan være rådgiver for utviklingsprosjekter knyttet til :
  1. marked, markedsundersøkelser,
  2. produksjon, teknologi, logistikk,
  3. ledelse eller liknende.
 3. Innovasjon Norge kan finansiere inntil 50 % av bedriftens eksterne kostnader forbundet med kjøp av denne kompetansen. For mindre og nystartede virksomheter (yngre enn 5 år) kan inntil 100 % av kostnadene dekkes.

Tilbudet går nå ut til alle regionens vare- og tjenesteproduserende bedrifter. Vi hjelper gjerne bedriftene videre.

VEDLEGG
Næringsutvikling i Fjellregionen

Konklusjon etter strategiprosess, kortversjon

 1. Innledning
  Nord-Østerdal bedriftsforening (NØBF) og Lederforum i Fjellregionen (LIF) har gjennomført en unik strategiprosess for næringsutvikling i regionen. Prosessen, som har involvert ca. 60 deltakere fra både privat og offentlig sektor, danner en felles plattform for arbeidet med næringsutvikling i regionen.
 2. Dagens situasjon
  Våre sterke sider
  1. · Bedrifter og bransjemiljøer med utviklingspotensiale
  2. · Muligheter for merkevarebygging
  3. · To sterke regionsentra
  4. Gode levekår og naturherligheter
   Våre svake sider
  1. · For lite nyskaping – for få gründere
  2. · Lave ambisjoner
  3. · Behov for felles strategi og arena for næringsutvikling
  4. · Behov for bedre rammebetingelser / kommunikasjoner
 3. 3.Målet
 4. Vekst i antall arbeidsplasser i Fjellregionen
 5. basert på sterk lønnsomhetsutvikling i markedsorienterte virksomheter
 6. Det skal årlig etableres netto 40 nye arbeidsplasser i regionen
 7. 4.Strategiene og tiltakene
 8. STRATEGI Utvikling av sterkt nyskapings- og gründermiljø
 9. 1. Bransjesatsinger for vekst.
 10. 2. Mentorer for næringslivet.
 11. 3. Internasjonalisering "Eksportsjef til leie".
 12. 4. Styresatsing
 13. 5. Ungdom som arbeidsskapere
 14. STRATEGI Markedsføring av regionen
 15. 6. Felles markedsføring av Fjellregionen som lokaliserings- og bosettingssted
 16. 7. Felles salg og markedsføring av Fjellregionen som reisemål
 17. STRATEGI Infrastrukturutvikling
 18. 8. Samarbeid om rammebetingelser for vekst
 19. STRATEGI Regional arena for arbeidet med næringsutvikling
 20. 9. Næringsservice for hele regionen
 21. 10. Næringskonferansen "Vekst i Fjellregionen"
 22. 11. Videre utvikling av NØBF og LIF
 23. 5. Gjennomføringsorganisasjon for handlingsprogrammet

Oppdragsgiver er NØBF / LIF som eier av strategidokumentet, og som har oppnevnt programstyret. De inviterte institusjoner ( regionråd, Innovasjon Norge og kommunene) har oppnevnt sine representanter. Oppdragsgiver er øverste ansvarlige for programmet.

Programstyret har overordet ansvar for at programmet iverksettes planmessig, overvåker resultater og gjør korrigeringer.

Sammensetning:

Bjørn Ivar Harsjøen NØBF leder

Wenche Wikan Ligård LIF nestleder

Ketil Leteng NØBF

Arild Hagen LIF

Svein Borkhus Regionrådet for Fjellregionen / kommunene

John Helge Andersen Regionrådet for Fjellregionen / kommunene

Ann Brudevoll Innovasjon Norge

Anne-Britt Ruderaas fra Maximite as er engasjert som projsjektleder