nif

VEKST programmet i Rørosregionen - Ståle Vangskåsen, styremedlem i NiF

Gjennom styrearbeid i deltagende bedrift har jeg blitt kjent med det såkalte VEKST-programmet. Det er nå i full gang et prosjekt i regi av Sintef bedriftsutvikling som har til hensikt  å bidra til videreutvikling av utvalgte bedrifter i Rørosregionen. Hovedfokuset er økt omsetning med mål  om 20% årlig vekst eller en doblet omsetning i løpet av 4-5 år.

Lokal koordinator er næringssjef i Røros, Kjetil Reinskou. Programmet finansieres med tilskudd fra Innovasjon Norge i samarbeid med Rørosbanken og kommunene,  samt  bedriftene selv. Prosjektdriver er Sintef Bedriftsutvikling som har kjørt samme opplegg i over 100 bedrifter i Hedmark, Oppland, Trøndelag, Nord-Norge og på Møre.

Første del av programmet utgjøres av en situasjonsanalyse/vekstanalyse. Her blir ledelsen intervjuet og informasjonen systematisert og presentert i en bedriftsspesifikk analyse. Bedriftens nåsituasjon sammenlignes med karaktertrekk fra bedrifter som har lykkes med vekst over tid. Analysen fremhever styrker og svakheter mot de beste i klassen og avdekker områder til forbedring.

Basert på disse analysene utarbeides vekststrategi og konkrete handlingsplaner med fokus på viktige faktorer for vekst. Her bidrar Sintef med dedikerte rådgivere som har arbeidsmøter og rådgivningstimer med hver bedrift hvor man utfordres på resultatene fra situasjonsanalysen og bevisstgjøres på forbedring av svake områder. Disse møtene og etterarbeidet munner ut i mer eller mindre omfattende handlingsplaner innenfor følgende områder:
        o Eierskap og ledelse
        o Finansiering
        o Produkt/tjenestefokus
        o Kartlegge og utvikle markeder
        o Merkevarebygging og internasjonalisering
        o Verdikjedeutvikling
        o Organisasjons- og kulturutvikling

Underveis i prosessen er det lagt opp til flere samlinger der ledelsen i de deltagende bedriftene møtes for å utveksle erfaringer og dra nytte av hverandres kunnskaper. Her er det forelesninger, presentasjoner, gruppearbeid og diskusjoner.

Mot slutten av programmet, som varer i 10 mnd, er det fokus på oppfølging av planer  og gjennomføring av tiltak. Det er selvfølgelig opp til hver enkelt virksomhet hvilke valg de ønsker å ta for å komme videre, men fokuset går naturlig nok i retning for å oppnå de konkrete vekstmål man underveis har satt seg.

Programmet kan nok virke tungt og omfattende å sette av tid til i en hektisk hverdag, men så langt må jeg si at det virker konstruktivt og interessant. Man blir i perioder satt litt "til veggs og avkledd" men får samtidig god hjelp og bistand til å komme videre på en måte som bedriften er komfortabel med.  Hvis resultatene i fremtiden står i stil med vekst-ambisjonene i prosjektet så har vi mye å se frem til.  I perioder hvor gründere og nye virksomheter stadig er i fokus er det godt å registrere at det også legges vekt på utvikling av det næringslivet som allerede finnes.

God påske !


Hedvig Rognerud Skrevet av  Hedvig Rognerud
mandag, 11 mars 2013