nif

Medlemsfordeler

Vurderer du medlemskap? Les mer om hva vi står for, og hva du får som medlem.

Les mer

Aktuelt

Vilje & Vekst 26. april 2016

Faglig påfyll og en arena for nettverksbygging står sentralt når næringslivet i Fjellregionen samles til Vilje & Vekst. Hovedtema på årets Vilje & Vekst er hvordan næringslivet i vår del av landet kan ta tak i og utnytte nye muligheter gjennom innovasjon og utvikling. Konferansen løfter særlig fram tre mulighetsområder og inviterer næringslivet til å diskutere disse i dybden; bioøkonomi, opplevelsesøkonomi og framtida for vareproduserende industri i regionen. Som en del av konferansen vil det være tre parallelle sesjoner som går i dybden på hver av disse mulighetsområdene.

Når og hvor: Storstuggu Kultur- og konferansesenter på Røros, torsdag 26. april.
Påmelding: http://roroshagen.no/vilje_vekst/
Påmeldingsfrist: 9. april

Pris: 500 (medlm.) 650 (ikke medlm.)

Vi har i to år vært så heldig at Regionrådet for Fjellregionen har fungert som vårt sekretariat. I mellomtiden har medlemsmassen og aktiviteten vår økt mye. Regionrådet har også forholdsvis mange oppgaver i forhold til sin bemanning. Derfor har vi nå tegnet en avtale med Naturitas AS på Røros som vil være vårt sekretariat f.o.m. 1. februar 2008.

Unni Garnes er vår hovedkontaktperson. Sekretariatet håndterer web-sider, korrespondanse, økonomi og andre administrative oppgaver. Mye av det praktiske arbeidet vil fortsatt gjøres av styret i Fjellregionen Næringsforum.

Vi takker Regionrådet for samarbeidet!

Kjære Medlem

Etter nok et aktivt år for 2-åringen Fjellregionen Næringsforum vil vi takke for året som har gått.

Vi hører i blant at det er konflikter mellom privat sektor og det offentlige. Slik er det ikke i vår region. På de avgjørende sakene drar vi lasset sammen. Det er ikke mange ulemper med å drive næring i distrikts-Norge – men det er en stor avstandsulempe. Denne skal vi gjøre noe med. På kort sikt gjennom bedre flytilbud og god kontakt med NSB om rutetilbud. På mellomlang sikt ved å gjøre RV3 til et tryggere sted å være. På lang sikt gjennom nye samferdselsårer som høyhastighetstog.

Arbeidskraft er en minimumsfaktor. Det er spennende å se at det jobbes med bosetting fra Nederland i regionen – det bør lykkes. Både enkeltkommuner og Bli Lyst prosjektet er involvert. Vi ser også frem til videreføring av Flytt Hit, og vil bidra der vi kan.

I januar/februar vil vi invitere til et medlemsmøte. Det ene temaet er ny nasjonal transportplan, og hva regionen vår bør søke å påvirke. Det andre temaet er en rullering av strategien som Fjellregionen Næringsforum arbeider etter. Mange mål er nådd, og det er kanskje riktig å sette noen nye.

Med ønske om en riktig god jul til deg og dine.

Styret i Fjellregionen Næringsforum

Arild Hagen, Ingrid Svendsen, Ole Eliassen, Gunn Hvamstad, Per Morten Hektoen, Helge Kokvoll og Nils P. Hagen

Til Kompensasjonsfondet ved styret

Dok.nr. Deres ref. Vår ref. Røros/Tynset, 12. des. 2007

Prosessen rundt fordeling av midler fra Kompensasjonsfondet.

Fjellregionens Næringsforum, FNF, viser til to tidligere brev angående informasjon rundt tildelingsprosessen av Kompensasjonsfondets midler til fellestiltak. Vi ber nok en gang om at Kompensasjonsfondet offentliggjør;

  • kriteriene for tildeling av midler til fellestiltak
  • saksframstillingen for den enkelte sak

Grunnen til at vi igjen ber om offentliggjøring, er uttalelser vi har fått fra Kommunaldepartementet om at prosessen rundt tildeling av midler fra Kompensasjonsfondet skal følge offentlighetsloven. Sitat fra Komunaldepartementet i e-mail 10.12; " KRD legger til grunn samme at offentlighetsloven skal gjelde også for bruken av kompensasjonsmidlene. Saken som inneholder bedrifts- og personsensitive opplysninger kan unntas offentlighet. I praksis betyr dette at saker som går til støtte til enkeltbedrifter/enkeltpersoner, kan innstillingen unntas, men ikke vedtaket om støtten og dens størrelse."

Vi kan ikke se at noen av fellestiltakene skulle komme inn under kravet om at informasjon er bedrifts- eller personsensitive, og dermed bør unndras offentligheten og vi mener all informasjon må legges fram.

Vi ser fram til et positivt svar fra styret i Kompensasjosnsfondet.

Med vennlig hilsen
Styret i Fjellregionens Næringsforum
ved Ingrid B. Svendsen
(styremedlem)

Kopi til Arbeidets Rett og Østlendingen

Styret i FNF har i styremøte i dag, 05.12.07 fattet slikt vedtak:

Prosessen rundt fordeling av midler fra Kompensasjonsfondet

Fjellregionens Næringsforum, FNF, som organiserer over 110 store og små bedrifter i fjellregionen, skal ivareta næringslivets interesser i fjellregioen. Eksempler på det vi har arbeidet med er felles næringsservice, kompetanseheving og ikke minst kommunikajson med særlig vekt på RV3 og flytilbudet på Røros.

Vi viser til brev sendt Kompensasjonsfondet 27.august der vi presiserer våre krav til at de tildelte midlene må komme næringslivet direkte tilgode og at almennyttige formål som f.eks svømmehall må komme lenger ned på prioriteringslista. FNF har ikke mottatt noe svar på dette brevet men gjennom pressen observerer vi nå hvilke prosjekter som får tildelt midler.

På kompensasjonsfondets hjemmeside står; " Formålet med stiftelsen; Fondets midler skal føres tilbake til bedriftene som kompensasjons for økt arbeidsgiveravgift på en slik måte at det treffer næringslivet, og benyttes til tiltak som kan gi varig, positive effekter for næringslivet i Fjellregionen".

FNF ved styret krever nå at Kompensasjonsfondet offentliggjør;

  • kriteriene for tildeling av midler til fellestiltak
  • saksframstillingen for den enkelte sak

Kjære medlem i Fjellregionen Næringsforum (FNF)

Røros/Tynset 10. nov. 2007

Arbeidet i FNF

Som du kan lese om i avisene har vi hatt besøk av NHO i Fjellregionen. Sammen med NHO arrangerte FNF et møte med stor deltagelse på Tynset. President Erling Øverland og regiondirektørene for Sør-Trøndelag og Hedmark møtte. Vi ønsket å fortelle NHO hva som opptar våre bedrifter. Særlig to saker ble konkret tatt opp i møtet. Dette var en sterkere satsing på å heve standard og sikkerhet på RV3. I tillegg fikk vi forklart NHOs leder hvorfor regionen trenger et flytilbud fra Røros som gjør det mulig å reise til Oslo på dagsmøter. Vi konstaterer nå at det både i NHO og i fylkestinget er en økende vilje til å satse på RV3. Det hjelper å stå på!

Vi arbeider løpende med å bedre flytilbudet på Røros. Et nytt møte med CoastAir har vært avholdt og det skal gjennomføres møte med den politiske ledelsen i samferdselsdepartementet. Det er betingelsene til flyruter i det nye anbudsdokumentet, for perioden fra 2009, som skal påvirkes.

Fjellregionen Næringsforum har presentert seg for et nyvalgt kommunestyre i Os. Det er positivt at politikerne kommer og spør hva næringslivet forventer av dem. På dette møtet ble vi konkret bedt om å påvirke NSB for bedre korresponderende ruter på Røros. Dette vil vi ta med oss til et møte som allerede er berammet med NSB.

Vi opplever at meget godt samarbeid med lokale politikere. Det er en økende forståelse for at regionale saker er like viktige som kommunale. Etableringen av Felles Næringsservice er sentralt. Et sterkt Regionråd med aktive politikere er en god samarbeidspartner når vi skal påvirke sentrale myndigheter.

I disse dager skal det fordeles mange millioner fra Kompensasjonsfondet for Fjellregionen, til tiltak som ikke gjelder enkeltbedrifter. Det er mange søknader, men vi forventer at styret prioriterer tiltak som gir vekst i næringslivet framfor allmennyttige tiltak. Fondets midler tilhører næringslivet. Det er skrevet brev om dette til styremedlemmene i fondet, og tatt direkte kontakt. Vi oppfatter en positiv holdning til vårt syn.

Du bør sette av 8. og 9. mai 2008 i kalenderen. Da arrangerer vi konferansen "Vilje og vekst i Fjellregionen", med kjente foredragsholdere og nyttige temaer for deg som bedriftsleder. Det blir et både spennende og sosialt program på Røros, og arrangementet går fra lunch til lunch.

Det blir ny samling i Lederforum våren 2008; torsdag 10. og fredag 11. april (fra lunsj til lunsj). Samlingssted er på Savalen.

Vi har stadig medlemsvekst i Fjellregionen Næringsforum. Har du konkrete ønsker og innspill til oss i styret håper vi at du tar kontakt.

Med vennlig hilsen
Styret i Fjellregionen Næringsforum

Nils P. Hagen
Arild Hagen
Ingrid Svendsen
Ole Eliassen
Gunn Hvamstad
Per Morten Hektoen
Helge Kokvoll